مهندسی معکوس در کنکور

۲۹ تیر ۱۳۹۸
|
5,063 بازدید

مشاوره تحصیلی در تهران

۲ مرداد ۱۳۹۸
|
2,541 بازدید

ترجمه عربی را ۱۰۰% بزنید

۸ مرداد ۱۳۹۸
|
1,869 بازدید

قرابت معنایی ادبیات

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
|
1,464 بازدید

تبادل نظر

ورود به تبادل نظر در تبادل نظر کنکور تاک شرکت کنید و با هزاران دانشجو دیگر در ارتباط باشید

گروه تلگرام کنکور

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
|
1,328 بازدید

تخمین رتبه رشته تجربی

۱۹ مرداد ۱۳۹۸
|
795 بازدید

گروه تلگرام کنکور

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
|
1,328 بازدید

قرابت معنایی ادبیات

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
|
1,464 بازدید